fbpx

Valmieras tehnikums2015./2016.mācību gadu Rankas Profesionālā vidusskola uzsāka ne kā autonoma izglītības iestāde, bet gan apvienota ar Valmieras tehnikumu, jo, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 9.marta rīkojumu Nr.113 “Par Rankas Profesionālās vidusskolas likvidāciju”, 2015.gada 1.septembrī Rankas Profesionālā vidusskola tika likvidēta, pievienojot Valmieras tehnikumam. Atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2015.gada 8.septembra lēmumam Nr.2-26/386 “Par izglītības iestādes svītrošanu no Izglītības iestāžu reģistra un grozījumu izdarīšanu Izglītības iestāžu reģistrā” Rankas Profesionālā vidusskola tika svītrota no Izglītības iestāžu reģistra un Valmieras tehnikumam tika noteikta papildu izglītības programmu īstenošanas vieta “Rankas AVS”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads.

2015.gada 1.oktobrī Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālajā struktūrvienībā (turpmāk – Rankas TS) mācījās 175 izglītojamie, 2016.gada 1.oktobrī 177 izglītojamie, 2017.gada 1.oktobrī 166 izglītojamie. Pamatojoties uz norādīto audzēkņu skaitu, Valmieras tehnikuma administrācija, Valmieras tehnikuma konvents, kā arī Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) paredzēja līdz 2020.gadam attīstīt Rankas TS, veicot ieguldījumus izglītības iestādes īstenotajās izglītības programmās. 

2018.gada jūnija mēnesī Valmieras tehnikuma administrācija konstatēja būtiskus pārkāpumus Rankas TS izglītības procesa organizācijā par ko tika informēta IZM, un turpmāk Valmieras tehnikuma administrācija rīkojās saskaņā ar saņemtajiem IZM norādījumiem un normatīvo aktu prasībām. 

Pēc uzņemšanas rezultātiem 2018.gada vasarā un to izglītojamo atskaitīšanas, kuri ilgstoši nav apmeklējuši Rankas TS bez attaisnojoša iemesla, 2018.gada 1.oktobrī Rankas TS izglītību apguva vien 91 izglītojamais. Klātienē, regulāri monitorējot izglītības iestādes izglītojamo apmeklējumu, tika konstatēts, ka faktiski izglītības iestādi apmeklē vidēji 50 – 60 izglītojamie. 

Ar iedalīto valsts budžeta finansējumu uz esošo audzēkņu skaitu nav iespējams nodrošināt izglītības procesu pilnvērtīgā apjomā un kvalitātē. Nepieciešamais finansiālais ieguldījums Rankas TS telpu un personāla resursu nodrošināšanā ir nesamērīgi liels pret faktisko izglītojamo skaitu. Tādēļ izmaiņas mācību procesa organizācijā tiek īstenotas jau ar 2019.gada janvāri.

Neskatoties uz izglītojamo skaita samazināšanos, izglītības programmas ir jāīsteno kvalitatīvi un pilnā apmērā. Uzskatām, ka ir ļoti svarīgi izvērtēt un nodrošināt izglītības apguvi pienācīgā kvalitātē, lai izglītojamie pēc izglītības programmu apguves būtu sagatavoti darba tirgum un jauniešu būtu apguvuši nepieciešamās zināšanas un prasmes, kādas noteiktas katras konkrētās profesijas standartā. Lai atbildīgi izturētos pret katra izglītojamā profesionālo nākotni un iespējām iegūt kvalitatīvu arodizglītību un profesionālo vidējo izglītību, Valmieras tehnikuma administrācija, sadarbībā ar IZM, ir izvērtējusi un plāno ar 2019.gada janvāri reorganizēt mācību procesu izglītības programmu īstenošanas vietā Rankas TS, turpinot izglītības programmu īstenošanu Valmieras tehnikumā, Vadu ielā 3, Valmierā, Ogres tehnikumā un citās Vidzemes reģiona profesionālajās izglītības iestādēs. Iespēju robežās Rankas TS pedagogiem tiks piedāvāts turpināt darba attiecības Valmieras tehnikumā.

Mūsu draugi

valmieras logoVG logo color verticallogo food unionLVRAsieraklubspavaru klubsAttēls1ValproLogo transparentViA PNGValmieras attīstības aģentūraValmiera wordmark RGB tumss3

Noderīgi

Izm logologo viscVIAA logo1hartafondi

Adrese:
Vadu iela 3, Valmiera, LV 4201

Tel.: +371 64232155
Fakss.: +371 64232156Uzdodiet savu jautājumu:

Vārds:*
E-pasts:*
Jautājums:*