fbpx

pumpursValmieras tehnikums kopš 2017. gada 2.oktobra ir iesaistījies ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā, dodot iespēju izglītojamajiem saņemt sociālpedagoģisko, psiholoģisko un finansiālo atbalstu, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības.

2017./2018. m.g. 1.semestrī 91 audzēknis tika iesaistīts projektā, bet 2. semestrī atbalstu saņēma 136 audzēkņi.Lai izvērtētu projekta efektivitāti un nepieciešamību to īstenot arī nākošajā mācību gadā, tika veikta projektā iesaistīto audzēkņu anonīma anketēšana, kurā tika lūgts paust savas domas par projektā saņemtajiem atbalsta pasākumiem.Rezultātu analīzei tika saņemtas 62 derīgas aptaujas anketas no projektā iesaistītajiem audzēkņiem.

Apkopojot anketu rezultātus (sk. Attēlu), ir redzams, ka finansiālo atbalstu ēdināšanai ir saņēmuši turpat 50% aptaujāto audzēkņu. Anketās audzēkņi atzīst, ka ir ļoti labi, ka ir šāds projekts, jo tas ievērojami atvieglo viņu finansiālo situāciju, samazinās viņu izdevumi par ēdiena iegādi. Jaunieši novērtē ēdienu kafejnīcā kā garšīgu. Ir respondenti, kas norāda, ka cenas skolas ēdnīcā ir augstas, līdz ar to projektā piešķirtā summa nepietiek veselai porcijai.

Ceļa izdevumu kompensācijas ir saņēmuši aptuveni 27% aptaujāto audzēkņu. Viņi pozitīvi vērtē šo sniegto iespēju, jo tas atvieglo nokļūšanu mājās - nav vairāk jātērē tik liela summa par ceļa izdevumiem un vairāk paliek līdzekļu ģimenes budžetā. Kādam audzēknim atmaksājamais apjoms nešķiet pietiekams un viņš vēlētos līdzšinējo transporta kompensācijas apjomu paaugstināt. Viens respondents paudis viedokli, ka daudz labprātāk saņemtu degvielas čeku atmaksu. 

Projekta sniegto atbalstu naktmītņu izdevumu segšanai izmantojuši aptuveni 20% aptaujāto audzēkņu. Jaunieši uzskata, ka tas viņiem noderēja un bija pietiekoši, jo nosedza visu mēneša maksu.

Šajā mācību gadā vismazāk audzēkņu saņēma finansiālo atbalstu mācību līdzekļu un individuālo priekšmetu iegādei, jo projekta nosacījumi (dažādi ierobežojumi) neļāva šajā kategorijā iekļaut vairāk audzēkņu. Tā rezultātā, diviem audzēkņiem tika iegādāti kancelejas piederumi un diviem – individuālās lietošanas priekšmeti.

Divi respondenti norādījuši, ka apmeklējuši individuālās mācību priekšmetu konsultācijas. Tās jaunieši vērtēja kā palīdzošas, bet viņi vēlētos, kaut būtu bijušas vairāk. Diemžēl izglītības iestādei šajā mācību gadā nepastāvēja iespēja nodrošināt tik daudz pedagogu konsultāciju, cik būtu nepieciešams, jo Valmieras tehnikumā strādājošajiem pedagogiem ikdienas slodzes ir maksimāli piepildītas, savukārt citus pedagogus, kas nav Valmieras tehnikuma darbinieki, neizdevās piesaistīt.

No aptaujātajiem, skaitliski visvairāk audzēkņu norādīja, ka apmeklēja konsultācijas pie sociālā pedagoga un psihologa, attiecīgi 43 un 42 audzēkņi. Respondenti norādījuši, ka šis atbalsta veids bijis ļoti palīdzošs, viegli veidojās kontakts ar sociālo pedagogu un psihologu, kā arī viņi ļoti vēlētos šīs konsultācijas turpināt arī nākošajā mācību gadā. No sociālā pedagoga esot saņemta noderīga informācija, piemēram, par sekmēm, kavējumiem, skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Sarunas palīdzējušas noticēt saviem spēkiem, motivējušas nepadoties, kā arī jaunieši ieguvuši citādāku skatījumu uz atsevišķām lietām. Psihologa konsultāciju laikā gūts atbalsts, tā esot bijusi iespēja izrunāt aktuālo, piemēram, problemātiskas attiecības grupā vai ģimenē, palīdzējis izvērtēt uzvedības sekas. Kādam konsultāciju rezultātā ir izdevies pārvarēt depresīvo noskaņojumu un uzlabot sekmes mācībās. Jāpiemin, ka iepriekš Valmieras tehnikumā nebija iespējas nodrošināt šādu atbalsta speciālistu konsultācijas.

Anketas noslēgumā vairāki jaunieši izsaka pateicību par to, ka projekts ir palīdzējis absolvēt skolu, tas ir bijis noderīgi, jo parādījusies motivācija iesaistīties, domāt un darīt, palīdzējis atrisināt daudzas problēmas. Audzēkņi, kuri šajā gadā vēl nav nonākuši absolventu kārtā, priecātos arī turpmāk saņemt gan finansiālo, gan konsultatīvo atbalstu, lai ikdiena skolā kļūtu vieglāka un saprotamāka. 

sanemtais atbalsts

Attēls – respondentu skaits, kuri saņēmuši atbalstu projektā 2017./2018.m.g.

Informāciju sagatavoja: Kaiva Pēča, Zane Skuja, Liene SaktiņaAsk your question:

Name:*
E-mail:*
Question:*