fbpx

pumpursValmieras tehnikums kopš 2017.gada oktobra ir iesaistījies ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā, dodot iespēju izglītojamajiem saņemt sociālpedagoģisko, psiholoģisko un finansiālo atbalstu, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības. Projekta ietvaros, kopš 2017.gada novembra, skolā konsultācijas sniedz sociālais pedagogs Zane Skuja, un, kopš 2018.gada janvāra – psihologs Kaiva Pēča.

Šajā mācību gadā kopumā projektā tikuši iesaistīti 127 izglītojamie, bet uz 16.04.2018. atbalstu saņem 103 izglītojamie. No tiem atbalsta personāla konsultācijas tiek sniegtas  88 izglītojamajiem, sabiedriskā transporta izdevumu kompensācija - 18 izglītojamajiem, ēdināšanas izmaksu segšana tiek nodrošināta 40 izglītojamajiem, atsevišķu mācību līdzekļu iegāde plānota 2 izglītojamajiem un individuālo priekšmetu iegādes kompensācija piešķirta 1 izglītojamajam.

Kā norāda projekta koordinēšanā iesaistītais pedagogs karjeras konsultants Liene Saktiņa, projektā iesaistīto izglītojamo skaits ir mainīgs, bet skolā, sadarbībā ar sociālo pedagogu un grupu pedagogiem, tiek apzināti citi izglītojamie, kuriem projektā sniegtais atbalsts būtu nepieciešams. Līdz ar to situācijā, ka, ja kādam izglītojamajam no projekta vairs netiek nodrošināts atbalsts (problēma ir atrisināta, tiek mainīta skola vai skola netiks apmeklēta), projektā tiek iesaistīts cits izglītojamais.

Kā skaidro L. Saktiņa, lai nodrošinātu maksimālu projekta efektivitāti, skola cenšas īstenot visas projekta atbalstāmās aktivitātes, vadoties no piešķirtā finansējuma un skolas pedagogu slodzes iespējām. Tomēr, ņemot vērā to, ka skolā kopumā šobrīd tiek realizēti vairāki ESF projekti, kuros nepieciešams iesaistīt pedagogus, ar pašreizējiem cilvēkresursiem nav iespējams visiem izglītojamajiem sniegt papildus individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuros nepieciešams uzlabot zināšanas. Tādēļ, sociālais pedagogs un psihologs, konsultējot izglītojamos, kuriem būtu nepieciešams papildināt zināšanas atsevišķos mācību priekšmetos, motivē izglītojamos izmantot savus un skolas piedāvātos resursus situācijas uzlabošanā.

Lai izvērtētu sniegtā atbalsta efektivitāti, mācību gada noslēgumā tiks atkārtoti izvērtēti Individuālie atbalsta plāni, analizējot, kas ir izdevies, un kāda veida atbalstu būs nepieciešams sniegt turpmāk. Tāpat plānots, ka tiks apzināts projektā iesaistīto izglītojamo viedoklis par sniegto atbalstu un tā noderīgumu.Ask your question:

Name:*
E-mail:*
Question:*