fbpx

 

REZULTĀTS https://www.vni.lv/lat/sludinajumi/?id=29111

Saskaņā ar MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” tiek publicēti aktuālie telpu iznomāšanas izsoles dati un nosacījumi.

Kontaktpersona: Ilze Avotiņa, tel:20270264

 Nomas objekta veids

Valmieras tehnikuma virtuves un palīgtelpu noma
Vadu ielā 3, Valmiera.

Būves kadastra apzīmējums 96010131404001

Kopējā iznomājamā platība 251.7 m2

Lietošanas mērķis - ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valmieras tehnikuma izglītojamajiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

2 (divi) gadi no līguma noslēgšanas dienas

Citi iznomāšanas papildnosacījumi

1.    Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektroenerģijas patēriņu, ūdens patēriņu un atkritumiem,  kā arī normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, ko, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, maksāt ir nomnieka pienākums. Nomas maksā nav iekļauta summa par aprīkojuma nomu, par ko slēdzams atsevišķs līgums. Nomas objekta apskates laikā pretendents var iepazīties ar pilnu aprīkojuma sarakstu un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā nokomplektēt atbilstoši savas darbības nepieciešamībai.

2. Paredzamie komunālie maksājumi:

2.1.par elektroenerģijas izmantošanu - pēc uzstādītā elektroenerģijas kontroles skaitītāja rādījumiem;

2.2.par karstā ūdens, aukstā ūdens un kanalizācijas izmantošanu - pēc uzstādītajiem ūdens skaitītāju rādījumiem;

2.3.par atkritumu izvešana, slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

3.    Nomas objekta apskates laikā pretendents var apskatīt  telpu izvietojumu dabā un tajās esošo aprīkojumu.

4.    Iznomātāja minimālās prasības atbilstoši nomas objekta lietošanas mērķim. Nomniekam  jānodrošina:

4.1.ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Valmieras tehnikuma izglītojamajiem un darbiniekiem – vismaz divi komplekso pusdienu piedāvājums (viens no tiem veģetārs) dienā nepārsniedzot EUR 1.80 apmēru;

4.2.  Brīvpusdienu ēdināšanas pakalpojums ar pārskaitījumu saskaņā ar nomnieka piestādītajiem rēķiniem un saskaņā ar brīvpusdienu atskaiti pa dienām;

4.3.  ēdināšanas pakalpojuma maksimālais apjoms katru gadu no 1.septembra līdz  nākamā gada 15.jūlijam:

4.3.1.      kopējais izglītojamo skaits -600;

4.3.2.      kopējais darbinieku skaits-80;

4.4.  ēdināšanas pakalpojumu, kas var mainīties, ņemot vērā šādus apstākļus:

4.4.1.      izglītojamo brīvdienas, ekskursijas, sporta dienas, prakšu laikus;

4.4.2.      izglītības iestādes darbības intensitāte darbinieku atvaļinājumu, brīvlaiku un svētku dienās.

4.5.  vēlamie ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas laiki:

4.5.1.      brokastis no plkst.7.30 līdz 9.20;

4.5.2.      pusdienas no plkst.10.30 līdz 14.00;

4.5.3.      launags no plkst.14.00-16.00.

4.6.       vispārējā bistro tipa ēdināšanu, ēdienkartē iekļaujot:

4.6.1.      salātus (augļu, svaigu dārzeņu (atbilstoši sezonai), vārītu dārzeņu u.c. produktu), kopā vismaz 5 veidu;

4.6.2.      otros ēdienus (gaļas un zivju),kopā vismaz 3 veidu;

4.6.3.      zupas (siltās aukstās, atbilstoši sezonai) vismaz 2 veidu;,

4.6.4.      saldos ēdienus, vismaz 2 veidu;

4.6.5.      karstos un aukstos dzērienus, kopā vismaz 5 veidu;

4.6.6.      konditorejas izstrādājumus, vismaz 7 veidu;

4.7.       izglītojamo ēdināšana ar kvalitatīviem produktiem un izejvielām, par ko ir apstiprinoši piegādes dokumenti;

4.8.       pārtikas aprites noteikto higiēnas prasību izpilde atbilstoši MK noteikumu prasībām, Pārtikas un Veterinārā dienesta prasību izpilde;

4.9.       ēdnīcas galdu noformējumu (salvetes, garšvielas trauciņi);

4.10.   pamatlīdzekļu un inventāra lietošanu atbilstoši to ekspluatācijas noteikumiem;

4.11.   trauku novākšanu ēdienreizēs, nomā nodoto telpu uzkopšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.12.   nomā nodoto telpu, iekārtu uzturēšanu kārtībā, to remontu un apkopes, kanalizācijas iekšējo tīklu apkopes;

4.13.   ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā nodarbināto darbinieku darba aizsardzības prasību ievērošanu, instruktāžu veikšanu, veselības pārbaužu veikšanu un jāiesniedz iznomātājam rakstiska informācija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra (izziņa par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta trešajā un piektajā daļā noteikto), ka attiecībā uz šīm personām nepastāv Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt izglītības iestādē.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli

Pirmā rakstiska izsole

Izsoles solis

nomas maksa par telpām 0,50 EUR/ m2 (bez PVN)

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darba dienām

5 (piecas) darba dienas no sludinājuma publicēšanas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā

Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība

Pretendents savu piedāvājumu slēgtā aploksnē iesniedz Valmieras tehnikuma recepcijā  (1.stāvs) Vadu ielā 3, Valmierā (darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16.00) līdz 2019.gada 25.jūlija plkst.10.00. Nomas pieteikumus reģistrē to iesniegšanas secībā.

Uz aploksnes norāda, ka pieteikums iesniegts Valmieras tehnikuma rīkotai rakstiskai izsolei „Valmieras tehnikuma vitruves un palīgtelpu nomas izsole”, norādot nomas objektu, nekustamā īpašuma atrašanās vietu, kadastra numuru un nomas tiesību pretendenta nosaukumu.

Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta nosaukumu. Pieteikumu glabā slēgtās aploksnēs neatvērtus līdz izsoles sākumam 2019.gada 26.jūlija plkst.9.00.

Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā termiņā. Pēc šī termiņa pieteikumi netiek pieņemti.

Izsoles norises laiks un vieta, kārtība
Izsoles nolikums

Izsole notiks Valmieras tehnikumā, juristes (3.stāvs)  342/3 kabinetā 2019.gada 26.jūlijā, plkst. 9.00.

Nolikums

Nomas līguma projekts

Nomas līguma projekts

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16.00, iepriekš vienojoties ar Valmieras tehnikuma juristi Ilzi Avotiņu, pa tālr. 20270264.Ask your question:

Name:*
E-mail:*
Question:*